Augustus Post

                                                          Hoofdstuk 2

                                                De noodzaak van geloof.                                                   Geloven is een noodzaak en u zal dat heel gauw opmerken in uw christelijk leven.  Alles wat u moet doen of zal moeten doen zult u in geloof moeten uitvoeren. In Hebreeën 11:6 staat er opgetekend voor ons; “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’’Zonder geloof is het onmogelijk te ontvangen van God. Zonder geloof zal u geen christelijke overwinning hebben. U zal God niet kunnen dienen zonder geloof. U moet geloven dat Hij bestaat als u Hem wilt dienen. Om Hem plezier te geven en Hem blij te maken moet u geloven. Hij heeft lief wie gelooft en geeft meer aan wie gelooft.

Romeinen 10:14-15.  Hierin kunnen wij lezen dat zonder geloof wij God niet kunnen aanroepen, horen en verstaan, waardoor wij niet kunnen prediken, want wij hebben dan geen opdracht gekregen om een boodschap over te brengen aan de mensen. Zonder geloof bent u niet gemotiveerd om te gaan getuigen.

Romeinen 1:17  wijst ons erop dat Gods gerechtigheid of zegeningen alleen ontvangen kunnen worden uit het principe van geloof. Alleen mensen die geloven zullen kunnen ontvangen van God. Het geloofsprincipe is “uit geloof tot geloof.’’  Wat betekent dit? De zegeningen zijn uit geloof: is dat hetgeen God heeft gedaan voor ons, symbolisch is gedaan, op een wijze, om ons te verlossen als wij aannemen, dat het voor ons is gedaan. De zegen kan dan alleen tot u komen als u het aanneemt door geloof in uw hart.

Habakuk 2:4 leert ons dat de rechtvaardige, alleen door zijn geloof zal leven. Er staat daar geschreven “ Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’’ En dit betekent dat halsstarrige koppige mensen, vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde. Er is een soort zelfvertrouwen, vertrouwen van de ziel bij de mens. Dit soort zelfvertrouwen is goed maar heeft zijn grenzen. Als u zijn grenzen niet kent zal het u grote fouten laten maken. Zekerheid bij de mens is goed en kan opgebouwd worden door goede plannen te maken en ze stapvoets uit te voeren. Maar zonder God zult u niets kunnen bereiken. Daarom moet het vertrouwen op God gericht zijn en ook van God komen.

Ongeloof laat u niet ontvangen, Marcus 6:5.  “en Hij kon geen wonderen of tekenen daar doen vanwege hun ongeloof.’’ Voor wie gelooft, is alles mogelijk, Marcus 9:22-24. Zonder geloof wordt u niet bevestigd, Jesaja 7:9. De vraag die de Apostel Paulus stelt is, of de dingen die gebeuren in de naam van de Here of dat ze gebeuren door iets anders dan geloof. Alles komt tot ons door het geloof en door uw persoonlijke geloof. God wil uw geloof zien. Hij verwondert Zich over uw ongeloof. Zoals Hij vraagt in Lucas 8:25 aan zijn dicipelen, vraagt Hij ook aan u waar uw geloof is. En in Marcus 4:40 hoe het komt dat u geen geloof hebt.

De rechtvaardige zal en moet door ” Het geloof ” en ” zijn geloof ” leven. In het Bijbelboek Habakuk  kunnen wij lezen over het moeten leven door uw geloof en in het boek Galaten over leven door “ Het geloof” Dit is het eerste principe van geloof die wij moeten kennen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *